KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR ?
Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen.
Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger
redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.
Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.
Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.


Banner_til_redningsvideo.jpg

 

Vinterbadeklubben EgåVikingerne får opført nyt stort helårs badeanlæg på stenmolen i Marinaens NØ hjørne.
Se mere i videoen herunder og læs mere om projektet her: egaavikingerne.dk
 
nyt badeanlaeg video

 

 

NU SKAL DER SORTERES AFFALD
Fra 1. maj 2024 bliver alle de store affaldscontainere fjernet fra promenaden.
Havnens pladshavere og lejere er forpligtet til at sortere affald på lige fod, som man gør i hver husstand. Det betyder, at der nu bliver etableret 3 nye affaldsøer, 2 ved parkeringspladserne og en stor ved vinterplads nr. 5, som erstatter de nuværende store (blå) affaldscontainere på havnen.

Læs mere info her... 

affaldssortering

 

En J/70 flåde i Egå Marina - sponsor søges !
Den populære J/70 båd dukker op i flere og flere danske havne og klubber, og nu arbejder Egå Sejlklub også på at etablere en J/70 afdeling.
Med en J/70 flåde som klubbåd håber ES både at kunne fastholde bl.a. de unge sejlere, der vokser ud af en jolle og tiltrække nye medlemmer.
J70 

Tonni Tølbøll Lund Aagesen fra projektets styregruppe fortæller, at der som minimum skal rådes over 2 og gerne 3 både. ES har sikret sig et sponsorat til båd #1 og leder nu efter en eller flere sponsorer til båd #2 og evt. #3.
Egå Marina hilser initiativet velkomment og stiller med glæde de fysiske rammer til rådighed.
 
 
 

Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 23. maj 2023

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Jens Bønnelycke Vestergaard,
Kristian Brandt, Leo V. Andersen, Rasmus Bak og havnemester Lars Kock Andersen.
Afbud:
John Christensen.
Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
Formanden orienterede om møde om fjernvarmen. De udregner endnu et nyt projektforslag,
og såfremt vi godkender deres projektforslag kan de opstarte projektet august / september.
Inden evt. godkendelse indkalder formanden de forskellige bygningsejere og klubber til
orienterende møde.
Formanden informerede om havneudvidelsen. Merete Odgaard fra Territorium Byplan ApS
koordinerer og rykker myndighederne for fremdrift. Hun er i dialog med ”Naturstyrelsen” og
Aarhus Kommune, såvel ”Sport og Fritid” som ”Teknik og Miljø” er involverede aktuelt –
embedsm/k besøgte havneområdet 11.maj. Mest aktuelle skridt er et møde, som skal i stand
med Naturstyrelsen vedrørende statens jord, først i forhold til fuldmagt til at arbejde med
lokalplan og yderligere om arealernes ejerforhold, hvor de skal overdrages til Aarhus
Kommune, før vi kan komme videre med hal byggeri. Aarhus Kommune er nu aktive i
dialogen om overtagelse af statens arealer, og har oplyst, at kommunen evt. vil tilbyde
Naturstyrelsen andre arealer i bytte – evt. skovrejsningsarealer. Det er en god retning, det er
ved at tage.
Vi har flere gange opfordret Aarhus Kommune til at fremkomme med kommunens ønsker til
udvikling omkring Egå Marina. Det forlyder nu, at en ønskeseddel er på vej, i form af en
høring af alle havne, om man kan hjælpe med at skabe bedre adgang til vandet, via offentlige
slæbesteder, flere bådpladser i vand og på land og muligvis andre ønsker, som lyder til at
være i tråd med oplæggene Em har lavet til udvikling.
Vi håber på at kunne indkalde klubberne samt bygningsejerne til et orienterende møde inden
sommerferien.
Der blev nedsat nye udvalg, som skal arbejde på følgende:
- Vaskeplads til bådene. Hvor, hvor mange, hvordan skal de udføres? Forslag skal helst
være klar oktober 2023, så anlæg kan komme i budget 2024, og udføres i sommeren
2024.
- Bådehal. Hvordan skal den konkret udformes og udstyres, benyttes, bygges og finansieres
- Affaldsstation. Der er kort tid til ændringerne om centralt affaldsområde og ekstra
sortering går i gang. Hvor og hvordan skal det indrettes?

Der vil i efteråret kunne forventes ønsker fra Planafdelingen hos Aarhus Kommune om, at der
kommer flere detaljer på de ønsker der er fremført i forhold til ændringer af lokalplanen.
Udvalgene vil kunne fokusere på enkeltområderne, så konkret projekt først kan drøftes – og
derefter vil det være muligt at komme nærmere et budget for projekterne, som så igen skal
udmøntes i en finansieringsmodel.
Lars Kock noterede bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage i udvalgenes arbejde.
Udvalgene kan på deres første møde tage stilling til, om der er kompetente folk, som skal
opfrodres til også at deltage i udvalgenes arbejde.
Vinterbadeklubbens formand Bjarne Robl har forelagt bestyrelsen et udkast til nye faciliteter
til vinterbaderne. Bjarne har søgt økonomisk støtte via fonde. Bestyrelsen bakker op og vil
gerne fortsætte dialog om et godt projekt. Rasmus Bak vil i første runde holde et møde med
Bjarne for videre drøftelser, og opfordringen fra EM er, at Vinterbadeklubben og bestyrelsen
holder tæt kontakt om projektet. Det indgår i konkretiseringer af ønsker til ny lokalplan – det
er tænkt flytbart – og EM vil kunne bakke op med mellemfinansiering, fremrykning af
forsyning ol., hvis der er udvekslet information om klubbens ønsker.
Ved sidste pladshavermøde fremkom en pladshaver med forslag til at opstille en container til
brugt sejlerudstyr, hvor man så vil havde mulighed for at komme af med ting / finde andre
ting. Jens Bønnelycke Vestergaard vil høre i Sejlklubben, om de vil stå for administration af
en sådan container. Bestyrelsen tilkendegav, at man ser positivt på en sådan aktivitet på
havnen, i lighed med sejlerbibliotek, men at det er brugbart sejlerudstyr – ikke en altmulig
genbrugsplads, som der er i tankerne – og EM har ikke mandskab til løbende pasning af
aktiviteten.

Havnemesteren har ordet:
Havnemesteren orienterede om at facaden på havnebygningen skal efterses, da der er
vandindtrængen i regnvejr.
I uge 21 påbegyndes montering af nye redningsstiger på alle broerne.
Uddyberen har fjernet 2.630 m3 i havneindsejlingen, og der er efterfølgende blevet udlagt
indsejlingsbøjer.
De nye baderum og WC´er står færdige og er blevet rigtig godt modtaget. Vi håber at vi ved
fælles hjælp kan passe rigtig godt på de fine faciliteterne.
I perioden 1. juni til midt august er der daglig rengøring af baderum og WC´er.
Det ustadige vejr i foråret har medført, at rigtig mange pladshavere ikke er færdige med
klargøringen, og at rigtig mange både stadig står på land. Samtidig er mange af de både som
har ligget i vandet i vinter, samt udefra kommende både også kommet på land. Det har skabt
en del konflikter, f.eks. har et firma haft en båd på land for klargøring, hvor de som man altid
gør, har stået og brugt en højtryksrenser. Klargøringsmanden var ikke opmærksom på at de
omkringstående både blev svinet til med vandsprøjt og gammel bundmaling, og dette har
efterfølgende medført en forsikringssag.
Man skal være opmærksom på at det er den som forvolder skaden, som skal betale for
efterfølgende reparationer. Da det ikke er alle forsikringsselskaber som vil betale for sådanne
skader, opfordrer havnen til, at man tager en snak med sit forsikringsselskab for at høre
hvordan man er dækket. Sådan en skade kan nemt løbe op i 50.000,00 kr.

Tilsvarende problemer har der også været med folk som sliber deres både uden at benytte
havnens godkendte miljøsliber. Miljøsliber SKAL bruges når man sliber.
Havnemesteren opfordrer til at vi hjælper hinanden med at passe på vores miljø.
Bestyrelsen bad havnemester om at lave hjemmeside opslag og at rundsende til pladshaverne,
at der har været problemer, og at dem der har skadet andre både har måttet betale op til kr.
50.000 i erstatning.
(Det var fremme, at ansvar for at svine nabobåde til næppe under nogen omstændigheder er
en dækket ansvarsskade på en bådforsikring).
Vi oplever, at folk lader deres master ligge på havnens mastevogne i længere perioder.
Det er ikke holdbart. Masterne skal fjernes med det samme, og en mast må max ligge på
riggerpladsen i op til en uge. Vi har oplevet at master har ligget på pladsen i helt op til 3
måneder.

Kassereren har ordet:
Ingen kommentarer.

Sektorerne:
Ungdomsafdelingen oplever stadig problemer ved slæbestedet. Det er aftalt, af Jørgen og
Lars besigtiger stedet en tirsdag eller torsdag aften, når der er ungdomssejllads og vejret er
godt.
Vi håber på, at vi på sigt kan flytte slæbestedet, så det ikke konflikter med ungdoms-
afdelingen. Vi gør hvad vi kan.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 21. juni kl. 17.00.

 

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12