Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 17.11.2021 i EGÅ MARINA S/I

 

Formanden orienterede om mulig køber af Kim Filskov´s lokaler.

Egå Marina´s bestyrelse har besluttet at dele af lokalerne må bruges til erhverv / kontor, og andre dele skal bruges til publikums orienteret tilgang.

Den eventuelle køber foreslår erhverv til Arkitekt tegnestue, samt café med tilgang af publikum i en anden del af bygningen.

I forbindelse med at Jørgen Bonde har sat en lejlighed til salg, har bestyrelsen på vegne af Egå Marina frasagt sig forkøbsretten til denne lejlighed, da Egå Marina ikke har interesse i køb.

Fremtidsplaner for Egå Marina:

Udvalget arbejder videre på forslag til havneudvidelse, og samtidig ser man på muligheden for at få forlænget lejeaftalen med Århus Kommune – den nuværende aftale udløber i 2051.

Havnemesteren indkalder arbejdsgruppen til møde snarest.

Man har taget kontakt til A1 som kommer med forslag / projektbeskrivelse til tiltag til promenaden / højvandssikring / havneudvidelse.

Egå Marina´s bestyrelse står fast ved beslutning om, at man ikke ønsker fortsat medlemskab af Frihavnsordningen.

Havnemesteren har ordet:

Havnemesteren har kontaktet Rådgivende Ingeniør / Arkitektfirma, som sammen med havnemesteren udarbejder et projekt til istandsættelse af de gamle toilet- og badefaciliteter.

I vinteren 2021 / 2022 skal følgende laves:

  • Det er nu 9 år siden at renoveringen af samtlige broer startede, og det er derfor nødvendigt at efterse pælene under broerne. Diverse pæle skal udskiftes i bassinet, og nye pæle er hjemkøbt
  • Signalmasten ved Sejlklubben skal nedtages og istandsættes.
  • Legepladsen efterses og der skal købes nye legeredskaber. Havnemesteren kommer med forslag.
  • Søstenene / SF-stenene foran legepladsen ud mod promenaden fjerens, og der sås græs i stedet.
  • Der etableres høj kantsten på begge sider af flisegangen mellem legepladsen og Havnehøkeren. Dette for at undgå spredning af grus og sand.
  • Rammeslag og flydekran istandsættes.

Dansk Marine Center har meddelt at de fra 2022 igen ønsker at leje 12 pladser ved flydebroen. Derfor skal der laves en ny kontrakt inden 1. april 2022.

Der er indkøbt nye bagagevogne til broerne, og fra start januar 2022 skal alle bagagevogne kunne åbnes med samme kode. Havnens brugere bliver informeret om dette pr. mail.

Lars Østergaard og havnemesteren vil i januar måned komme med udkast til evt. P-vagtordning på havnen.

På grund af stigende problemer med tilsanding ser Kristian Brandt og havnemesteren på afmærkning af sejlrende ved Egå Marine.

Kassereren har ordet:

Kassereren fremlagde regnskabet, og igen i år ser det ud til at vi kommer ud med et meget positivt resultat.

Det blev besluttet at der kommer en stigning på 3% på havneafgift, fastliggegebyr, grejrum- og huse, stativer samt leje af landpladser. Stigningerne udspringer af inflationen, hvor der generelt har været kraftige prisstigninger på alt.

Indtægter på grundleje er indeksreguleret og vil stige med 2,59%.

Sektorerne har ordet:

Lars Bjørnstjerne orienterede om at Egå Rosports robåde har vundet Supermotions Turneringen over alle roklubber i Danmark. Turneringen går fra 1. april 2021 til og med 30. oktober 2021, hvor hver robådsroer i gennemsnit har roet 705,701 km. Den tidligere rekord blev i 2016 sat af Raders Roklub og lød på 627,850 km. pr. robådsroer.

Samtidig har hele roklubben med havkajakker, turkajakker og robåde haft sæson rekord med i alt 105.452 km. fordelt på 8.440 ture på vandet.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12